• دریافت درخواست های مشتری به صورت تلفنی یا حضوری

  • بررسی و نیازسنجی درخواست های مشتری

  • ارائه پیشنهاد های ما نسبت به نیاز و نوع کسب و کار مشتری

  • اعلام هزینه تمام شده و صدور پیش فاکتور

  • تنظیم قرارداد و ارسال قرارداد برای مشتری

  • دریافت پیش پرداخت سپس انتخاب طرح و ظاهر مورد نظر مشتری

  • نمایش اولیه ظاهر سایت در زمان تعیین شده و گرفتن تاییدیه از مشتری جهت ادامه روند

  • پایان طراحی سایت طبق برنامه زمانبندی شده در قرارداد

  • چک کردن و اطمینان از سالم بودن و کارایی وبسایت توسط کارفرما

  • تسویه نهایی طبق بندهای قرارداد و شروع پشتیبانی در صورت نیاز